• English
 • Bosanski
 • Turski


Posjetite našu novu web stranicu privatne zdravstvene ustanove

Medical Centar


 Za više informacija možete posjetiti i pridružiti se našoj FACEBOOK grupi na

ovom linku.

 Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku dobio saglasnost resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK za pokretanje studija stomatologije. 

 Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku dobio saglasnost resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK za pokretanje magistarskog i doktorskog studija (II i III ciklus obrazovanja po bolonjskim principima).

Farmaceutska botanika - predavavanja će se održavati svake srijede u novom terminu od 12:00 h  do 14:00 h.

 Pogledajte novi reklamni spot Farmaceutsko zdravstenog fakulteta na

ovom linku

 Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku dobio saglasnost resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK za pokretanje studija menadžment u zdravstvu.

Konkurs za upis
PDF
Print
E-mail
Wednesday, 06 June 2012 08:23


FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET TRAVNIK

Dodiplomski studij – I ciklus studija

 

-            OPŠTI SMJER – SESTRINSTVO (3+2)

 

-            RADIOLOŠKI SMJER (3+2)

 

-            FARMACEUTSKI SMJER (3+2)

 

-            STOMATOLOGIJA (5+0)

 

-            FARMACIJA (5+0)

Redovni studij: 120 studenata

Vanredni studij: 150 studenat

Magistarski studij – II ciklus studija

 20 studenata

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

 UNIVERZITET U TRAVNIKU

 

U skladu sa saglasnošću Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj 03-38-643/12 od 16.05.2012. godine raspisuje se:

K O N K U R S / N A T J E Č A J

 za prijem kandidata na dodiplomski, postdiplomski i doktorski studij prema Bolonjskom procesu za akademsku 2012/2013 godinu

 

PRAVNI FAKULTET U KISELJAKU

 

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

 

OPĆE PRAVO (4+1)

MEĐUNARODNO PRAVO I DIPLOMATIJA (4+1)

POSLOVNO PRAVO (3+2)

JAVNA UPRAVA (3+2)

 

REDOVNI STUDIJ: 80 STUDENATA

VANREDNI STUDIJ: 130 STUDENATA

 

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

65 STUDENATA

 

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

15 STUDENATA

 

Posebne pogodnosti za redovni studij (I ciklus studija):

 

-   djeca sa jednim roditeljem plaćaju iznos od 50% školarine

-   djeca bez roditelja su oslobođena plaćanja cjelokupnog iznosa školarine

-   kandidati koji su srednju školu završili prosječnom ocjenom iznad 4,5 plaćaju iznos od 50% školarine

-   učenici generacije su oslobođeni plaćanja cjelokupnog iznosa školarine

 

 

FAKULTET ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U TRAVNIKU

 

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

 

-          OPĆI MENADŽMENT (3+2)

-          MENADŽMENT U BANKARSTVU I OSIGURANJU (3+2)

-          POSLOVNA EKONOMIJA (3+2), (4+1)

-          POSLOVNA INFORMATIKA (3+2)

-          POSLOVNA PSIHOLOGIJA (3+2)

 

REDOVNI STUDIJ:     80 STUDENATA - NASTAVA U TRAVNIKU

VANREDNI STUDIJ: 130 STUDENATA - NASTAVA U TRAVNIKU

REDOVNI STUDIJ: 40 STUDENATA – NASTAVA U KISELJAKU

VANREDNI STUDIJ: 40 STUDENATA – NASTAVA U KISELJAKU

 

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

OPĆI MENADŽMENT, POSLOVNA EKONOMIJA, FINANSIJSKI MENADŽMENT, POSLOVNA PSIHOLOGIJA

 

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

OPĆI MENADŽMENT, POSLOVNA EKONOMIJA, KVANTITATIVNA EKONOMIJA.

 

 

EDUKACIJSKI FAKULTET TRAVNIK

 

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

-          RAZREDNA NASTAVA I BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (4+1)

-          PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA (4+1)

-          MATEMATIKA I INFORMATIKA (4+1)

-          OPĆA KINEZIOLOGIJA (sport i tjelesni odgoj) (4+1)

-          SPORTSKI MENADŽMENT (3+2)

-          SPECIJALNE NAMJENE – vojska, policija i zaštitari (3+2)

 

REDOVNI STUDIJ: 80 STUDENATA

VANREDNI STUDIJ: 130 STUDENATA


MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

EDUKACIJSKI MENADŽMENT, MATEMATIKA I INFORMATIKA, RAZREDNA NASTAVA, BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA, OPĆA KINEZIOLOGIJA, SPORTSKI MENADŽMENT, SPORT I SPECIJALNE NAMJENE.

45 STUDENATA

 

Postdiplomski studij organizuje se u trajanju od 1 godine (II semestra) ili 2 godine (IV semestra), u ovisnosti od trajanja dodiplomskog studija koji su kandidati završili.

 

FAKULTET ZA TEHNIČKE STUDIJE

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

-          GRAFIČKO INŽINJERSTVO I DIZAJN (3+2)

-          ARHITEKTURA (3+2)

-          GRAĐEVINA (3+2)

-          INŽENJERSKA INFORMATIKA (3+2)

 

 

REDOVNI STUDIJ: 80 STUDENATA

VANREDNI STUDIJ: 130 STUDENATA


MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

 

-          GRAFIČKO INŽINJERSTVO (3+2)

-          GRAFIČKI DIZAJN (3+2)

-          INŽENJERSTVO MULTIMEDIJE (3+2)

STUDIJ: 45 STUDENATA

 

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET TRAVNIK

 

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

-            OPŠTI SMJER – SESTRINSTVO (3+2)

-            RADIOLOŠKI SMJER (3+2)

-            FARMACEUTSKI SMJER (3+2)

-            STOMATOLOGIJA (5+0)

-            FARMACIJA (5+0)

 

REDOVNI STUDIJ: 120 STUDENATA

VANREDNI STUDIJ: 150 STUDENATA

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

 

20 STUDENATA

 

Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

 

 1. Diplomu i svjedočanstva o završenoj srednjoj školi
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 4. Dvije fotografije za Index dimenzija 4x6 cm
 5. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
 6. Diplomu o završenoj višoj školi (za nastavak školovanja)
 7. Diplomu o završenom I ciklusu studija (za upis na II ciklus studija)
 8. Diplomu o završenom II ciklusu studija (za upis na III ciklus studija)
 9. Dokaz o uplaćenim troškovima studija (uz dogovor sa Upravom fakulteta)

 

I           Inforamcije i kontakti

 

-       Pravni fakultet - studentska služba: 030/870-371, fax: 030/877-328, mobiteli: 063/993-429, 061/807-177

sekretar Fakulteta: 062/654-444, menadžment Fakulteta: 061/190-840,

Adresa: Josipa bana Jelačića bb, Kiseljak, E-mail: studentska@pfk.edu.ba">studentska@pfk.edu.ba , Web: www.pfk.edu.ba

-       Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju - studentska služba: 030/541-061, fax: 030/541-061 menadžment Fakulteta : 061/172-158;

Adresa: Aleja konzula br. 5, Travnik; e-mail: rasim.dacic@fmt.ba">rasim.dacic@fmt.ba, web: www.fmpe.ba.

-       Edukacijski fakultet - studentska služba 030/540 876, fax: 030/540-876, šef studentske službe 061/475-922;

Adresa: Aleja konzula br.5, Travnik; e-mail: edukacijski@gmail.com">edukacijski@gmail.com, web: www.eft.ba.

-       Fakultet za tehničke studije - studentska služba: 030/ 540-876; 030/870-364, menadžment fakulteta:

061/225-299, Adresa: Aleja konzula br.5, Travnik, e-mail: info@fts.ba">info@fts.ba; web: www.fts.ba  

-       Farmaceutsko - zdravstveni fakultet, studentska služba 030/515-770, menadžment Fakulteta: 030/515-770

Adresa: Slavka Gavrančića 17 c Dolac, e-mail: info@fzf.ba">info@fzf.ba, web:www.fzf.ba

 

Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.