• English
  • Bosanski
  • Turski

 Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku dobio saglasnost resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK za pokretanje studija menadžment u zdravstvu.

 Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku dobio saglasnost resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK za pokretanje magistarskog i doktorskog studija (II i III ciklus obrazovanja po bolonjskim principima).


Posjetite našu novu web stranicu privatne zdravstvene ustanove

Medical Centar


 Pogledajte novi reklamni spot Farmaceutsko zdravstenog fakulteta na

ovom linku

 Za više informacija možete posjetiti i pridružiti se našoj FACEBOOK grupi na

ovom linku.

Farmaceutska botanika - predavavanja će se održavati svake srijede u novom terminu od 12:00 h  do 14:00 h.

 Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku dobio saglasnost resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK za pokretanje studija stomatologije. 

Farmaceutsko-zdravsteni fakultet Travnik
PDF
Ispis
E-mail
Nedjelja, 12 Lipanj 2011 00:00

 Farmaceutsko-zdravsteni fakultet Travnik je organizaciona jedinica Univerziteta u Travniku, koja se nalazi u Docu na Lašvi, na ulazu u Travnik.

Farmaceutsko-zdravstveni fakultet Travnik je počeo sa radom u septembru 2009. godine pod nazivom Visoka zdravstvena škola u Travniku. Osnovan je zbog potrebe za visokoobrazovanim kadrom na polju zdravstva. Poslije završenog obrazovanja na Visokoj zdravstvenoj školi sticao se stručni naziv zdravstveni tehničar VII stepena.

 

Početkom akademske 2010. godine, usvojen je novi statut, a time i novi naziv - Zdravstveni fakultet Travnik -  koji svoju djelatnost obavlja u skladu sa Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. 20. septembra 2010. godine Zdravsteni fakultet Travnik se pridružio Univerzitetu u Travniku (UT) i postao organizaciona jedinica istog. Od tog datuma, Zdravsteni fakultet Travnik funkcioniše po statutu i odredbama Univerziteta u Travniku. U martu 2011. godine naziv fakulteta se proširuje u Farmaceutsko-zdravstveni fakultet.
Farmaceutsko-zdravstveni Travnik ima svoju viziju budućnosti i uspjeha zasnovanu na pretpostavci da se društva u regionu istočne i jugoistočne Evrope nalaze u procesu tranzicije i reformi u svim sferama društvenog života, što bez sumnje zahtjeva nova duboka znanja, koja prije svega znače iskorak iz postojećeg kulturno – civilizacijskog okvira Bosne i Hercegovine.
Naša misija usmjerena je na edukaciju budućih medicinskih radnika, nastavnika i naučnika, zatim na poticanje naučnih istraživanja, kao i provođenje istraživanja. Farmaceutsko-zdravsteni fakultet Travnik teži izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju iz područja farmacije, radiologije i zdravstva općenito, a temelji se na savremenim postupcima podučavanja, humanosti i strogim etičkim načelima. Sistemski potiče buduće i sadašnje medicinske radnike na cjeloživotno obrazovanje i na stvaranje i primjenu medicine utemeljene na dokazima. Sticanje novih saznanja putem biomedicinskih istraživanja i edukacije nastavničkih i znanstvenih kadrova temelj je za očuvanje zdravlja i unapređenje prevencije, dijagnosticiranja i liječenja bolesti u zajednici u kojoj živimo i djelujemo.


Cilj osnivanja Farmaceutsko-zdravstenog fakulteta Travnik je saradnja sa privredom čime će se postići brži privredni rast i razvoj društva. Uticati će se na dolazak mladih ljudi – studenata iz cijele Bosne i Hercegovine i svijeta da bi sticali nova saznanja i iskustva u gradu koji ima sve pretpostavke za to. Osnivanje je i na reformskom kursu usklađivanja sa Bolonjskim procesom i privredom i
međunarodnim obrazovnim institucijama, te nudi diplome
- dodiplomskog studija (bachelor) za smjerove: opšti, farmaceutski, radiološki, stomatološki, te
- magistarskog (master) nivoa za farmaceutski smjer i menadžment u zdravstvu
Studij traje 3 godine za dodiplomski (bachelor) nivo i postdiplomski (master) studij traje 3+2 godine. Studij stomatologije je organizovan kao integralni studij u trajanju od 5 godina.
Prva generacija diplomiranih stručnjaka se očekuje 2012. godine.